قواعد روش های حمل و نقل

قواعد روش های حمل و نقل

 

EXW (تحویل کالا در نقطه عزیمت در مبدا)

۱-تحویل و ریسک : تحویل کالا در نقطه عزیمت در مبدا بدین معنی است که فروشنده کالاها را هنگامی به خریدار تحویل می دهد که کالاها را در محل تعیین شده در اختیار خریدار قرار دهد، و آن مکان ممکن است محل متعلق به فروشنده باشد یا ممکن است محل متعلق به فروشنده نباشند. برای اینکه تحویل انجام شود فروشنده الزامی به بارگیری کالاها بر روی هیچ وسیله نقلیه جمع آوری کننده ای ندارد، همچنین در صورتی که ترخیص کالا قابل اجرا باشد، الزامی به ترخیص کالاها برای صادرات ندارد.

۲-نحوه حمل و نفل: این قاعده ممکن است بدون در نظر گرفتن روش یا روش های حمل و نقل انتخابی، مورد استفاده قرار گیرد.

۳-محل یا نقطه دقیق تحویل: طرفین تنها باید محل تحویل را تعیین کنند. با این حال همچنین به خوبی به طرفین توصیه می شود که تا حد ممکن نقطه دقیق مورد نظر در محل تحویل ذکر شده را مشخص کنند. یک نقطه دقیق تعیین شده برای تحویل هر دو طرف را در مورد زمان تحویل کالا و زمان انتقال ریسک به خریدار آگاه می سازد. چنین دقتی همچنین نقطه ای را نشان می دهد که از آنجا به بعد هزینه های مربوطه به عهده خریدار است. اگر طرفین نقطه تحویل را مشخص نکنند چنین فرض می شود که این امر برعهده فروشنده گذاشته شده است تا نقطه ای را که به بهترن نحو با هدف خود متناسب است، را انتخاب کند. این بدین معنی است که خریدار ممکن است در معرض این ریسک قرار بگیرد که فروشنده نقطه ای را انتخاب کند که آن نقطه دقیقا قبل از نقطه ای قرار داشته باشد که کالاها تلف می شوند یا آسیب می بینند. از این رو بهترین گزینه برای خرید این است که نقطه دقیق مکانی که تحویل باید در آن انجام شود را انتخاب کند.

۴-یک تذکر احتیاطی به خریداران : EXW، یک قاعده اینکوترمز است که کمترین تعهدات را بر فروشنده تحمیل می کند. بنابراین از دیدگاه خریدار این قاعده به دلایل مختلفی باید با احتیاط مورد استفاده قرار گیرد.

۵-ریسک های بارگیری : تحویل زمانی اتفاق می افتد و ریسک زمانی انتقال می یابد که کالاها در اختیار خریدار قرار می گیرند، نه زمانی که بارگیری می شوند. در هرحال، ریسک تلف شدن یا آسیب دیدن کالاها که هنگام بارگیری توسط فروشنده رخ می دهند ممکن است به احتمال زیاد بر عهده خریداری باشد که از لحاظ فیزیکی در بارگیری شرکت نکرده است. با توجه به این احتمال توصیه می شود در جایی که فروشنده کالاها را بارگیریمی کند طرفین از قبل توافق کنند که چه کسی ریسک تلف شدن کالا یا ایراد خسارت به آن درهنگام بارگیری را برعهده می گیرد. این یک امر معمول دعاوی است، به این دلیل که احتمالا فروشنده تجهیزات بارگیری لازم را در محل خود داشته باشد.

۶-مجوز ترخیص برای صادرات: در جایی که تحویل هنگامی  اتفاق می افتد که کالاها در محل فروشنده یا در نقطه تعیین شده دیگری که معمولا در قلمرو فروشنده است یا در همان اتحادیه گمرکی به خریدار تحویل می شود، هیچ گونه تعهدی برای فروشنده جهت سازمان دهی مجوز صادرات یا ترخیص کالاها در کشورهای ثالثی که کالاها از آن عبور می کنند وجود ندارد. در واقع، EXW بیشتر برای تجارت داخلی مناسب است که اصلا قصدی برای صادرات کالاها وجود نداشته باشد. مشارکت فروشنده در ترخیص کالاها برای صادرات محدود به ارائه کمک به اخذ اسناد و اطلاعات است، زیرا ممکن است خریدار برای صادرات کالاها به آن نیاز داشته باشد. درجایی که خریدار قصد صادرات کالاها داشته باشد و جایی که در اخذ مجوز صادرات مشکلاتی را پیش بینی می کند، به خریدار توصیه می شود که قاعده FCA را انتخاب کند که براساس آن تعهد و هزینه دریافت مجوز ترخیص صادرات بر عهده فروشنده است.

 

تعهدات فروشنده:

A1  – تعهدات کلی : فروشنده باید کالا و فاکتور تجاری را مطابق با قرارداد فروش و هرگونه مدرک مطابقت دیگری که ممکن است طبق قرارداد لازم باشد تهیه کند. هر مدرکی که باید از طرف فروشنده تهیه شود، ممکن است طبق توافق به صورت کاغذی یا الکترونیکی باشد یا در صورت عدم وجود چنین توافقی مطابق با عرف و عادت باشد.

A2 – تحویل دادن : فروشنده باید کالاها را با قراردادن آن ها در اختیار خریدار در نقطه مورد توافق تحویل دهد و چنانچه چنین نقطه ای نباشد در محل تعیین شده، بدون بارگیری بر روی وسیله حمل، عمل تحویل را انجام دهد. اگر هیچ نقطه مشخصی در محل تعیین شده تحویل وجود نداشته باشد و یا اگر چندین نقطه در دسترس باشد، فروشنده می تواند نقطه ای را انتخاب کند که با هدف متناسب تر باشد. فروشنده باید کالا را در تاریخ مورد توافق یا ظرف مدت مورد توافق تحویل دهد.

A3- انتقال ریسک ها : فروشنده کلیه ریسک های تلف کالاها یا خسارت به کالا را تا زمانی که A2 تحویل داده شود، به استثناء تلف یا خسارت تحت شرایطی که در B3 توضیح داده شده است برعهده دارد.

A4 – حمل و نقل : فروشنده هیچ تعهدی در قبال خریدار برای عقد قرارداد حمل ندارد. اما فروشنده باید بنا به درخواست خریدار و با ریسک و هزینه وی هرگونه اطلاعات از جمله اطلاعات امنیتی مربوط به حمل و نقل را که خریدار برای انجام حمل و نقل به آن ها نیاز دارد در اختیار خریدار قرار دهد.

A5 – بیمه : فروشنده هیچ تعهدی در قبال خریدار برای عقد قرارداد بیمه ندارد، با این حال فروشنده باید بنا به درخواست خریدار و با ریسک و هزینه وی، از جمله اطلاعاتی را که خریدار برای اخذ بیمه به آن ها نیاز دارد در اختیار خریدار قرار دهد.

A6 – سند تحویل / حمل و نقل : در این خصوص فروشنده هیچ تعهدی نسبت به خریدار ندارد.

A7 – مجوز صادرات / واردات : در صورت امکان فروشنده باید بنا به درخواست خریدار و با ریسک و هزینه وی، در دریافت هرگونه سند و یا اطلاعات مربوط به کلیه تشریفات مجوز صادرات / ترانزیت / واردات که مورد نیاز کشورهای صادر کننده / ترانزیت / وارد کننده است، از جمله موارد زیر به خریدار کمک نماید :

*مجوز صادرات / ترانزیت / واردات

*گواهی امنیتی برای صادرات / ترانزیت / واردات

*بازرسی پیش از حمل و نقل

A8 – بازبینی / بسته بندی / علامتگذاری : فروشنده باید هزینه های آن دسته از عملیات بازبینی را که برای تحویل کالا مطابق با بند A2 ضروری هستند پرداخت کند. فروشنده باید به هزینه خود کالاها را بسته بندی کند مگر اینکه در تجارت خاص معمول باشد که کالای فروخته شده را بدون بسته بندی حمل  می کنند. فروشنده باید کالاها را به روشی مناسب برای حمل و نقل آن ها بسته بندی و علامتگذاری کند مگر این که طرفین در مورد بسته بندی خاص یا شرایط علامت گذاری توافق کرده باشند.

A9 – تخصیص هزینه ها : فروشنده باید تمام هزینه های مربوط به کالاها را تا زمانی که مطابق با بند A2 تحویل داده شوند، غیر از هزینه های قابل پرداخت توسط خریدار مطابق با بند B9 پرداخت نماید.

A10 – اطلاعیه : فروشنده باید هرگونه اطلاع لازم برای اینکه خریدار بتواند کالای خود را تحویل بگیرد، را به وی ارائه بدهد.

 

تعهدات خریدار

B1 – تعهدات کلی: خریدار باید قیمت کالاها را طبق آنچه در قرارداد فروش مقرر شده است، پرداخت کند. هر سندی که توسط خریدار ارائه میشود ممکن است طبق توافق بصورت کاغذی یا الکترونیکی باشد یا در صورت عدم وجود چنین توافقی مطابق با عرف و عادت باشد.

B2 – تحویل گرفتن : خریدار باید هنگامی که کالاها بابند A2 تحویل می شوند، کالاها را تحویل گیرد.

B3 – انتقال ریسک ها : خریدار از زمان تحویل طبق بند A2 کلیه ریسک های تلف یا آسیب دیدن کالا را برعهده دارد. اگر خریدار در اعلام اطلاع مطابق با B10 کوتاهی نماید، خریدار کلیه ریسک های تلف یا آسیب رسیدن به کالا را از تاریخ مورد توافق یا پایان دوره مورد توافق برای تحویل برعهده دارد، مشروط بر این که کالاها به طور واضح تحت عنوان کالاهای قراردادی مشخص شده باشند.

B4 – حمل و نقل : به عهده خریدار است که به هزینه خود در مورد حمل کالا از محل تعیین شده جهت تحویل، قرارداد حمل ببندد یا ترتیبات حمل کالاها از آنجا را فراهم آورد.

B5 – بیمه : خریدار هیچ تعهدی نسبت به فروشنده برای عقد قرارداد بیمه ندارد.

B6 – اثبات تحویل : خریدار باید مدرک مناسب در مورد تحویل گرفتن کالا را به فروشنده ارائه دهد.

B7 – مجوز صادرات / واردات : بسته به مورد خریدار مسئول انجام و پرداخت هزینه های کلیه تشریفات مجوز صادرات / ترانزیت / واردات که مورد نیاز کشورهای صادر کننده / ترانزیت / وارد کننده است، از جمله موارد زیر می باشد :

*مجوز صادرات / ترانزیت / واردات

*گواهی امنیتی برای صادرات / ترانزیت / واردات

*بازرسی پیش از حمل و نقل

B8 – بررسی / بسته بندی / علامتگذاری : خریدار هیچ تعهدی نسبت به فروشنده ندارد.

B9 – تخصیص هزینه ها : خریدار باید موارد زیر را بپردازد:

الف) تمام هزینه های مربوط به کالاها از زمان تحویل مطابق با بند A2.

ب) کلیه هزینه هایی که فروشنده در ارائه کمک یا اطلاعات تحت بندهی A4،  A5 یا A7 متحمل شده است، را بازپرداخت نماید.

ج) بسته به مورد، کلیه عوارض، مالیات ها و سایر هزینه ها و همچنین هزینه های انجام تشریفات گمرکی قابل پرداخت در هنگام صادرات را پرداخت نماید و هزینه های اضافی ناشی از عدم تحویل کالا در زمانی که کالاها در اختیار وی قرارداده شده است سا عدم ارائه یک اطلاعیه مناسب مطابق با B10 را پرداخت کند، مشروط بر این که کالاها به طور کامل به عنوان کالاهای قراردادی شناخته شده باشند.

B10 – اطلاعیه ها (اعلامیه ها) : در هر زمانی که توافق شود که خریدار حق تعیین زمان تحویل در یک دوره زمانی مورد توافق طرفین و یا حق تعیین نقطه تحویل در مکان تعیین شده را دارد وی باید به فروشنده اطلاع لازم و کافی را دهد.

 

 

دیدگاه خود را بیان کنید

You must be logged in to post a comment.*