لایحه موافقتنامه بین دولت ایران و دولت افغانستان درخصوص ارتباط بین المللی راه آهن

موافقت نامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص ارتباط بین المللی راه آهن به پیشنهاد وزارت شهرسازی در تاریخ ۱۳/ ۰۱ /۹۹  به تصویب رسیده است.

 

لایحه موافقتنامه بین دولت ایران و دولت افغانستان درخصوص ارتباط بین المللی راه آهن

لایحه موافقتنامه بین دولت ایران و دولت افغانستان درخصوص ارتباط بین المللی راه آهن

 

 

 

 

 

 

مقررات ورود و خروج افراد و کالا

 

 

مقررات ورود و خروج افراد و کالا

 

 

مقررات ورود و خروج افراد و کالا

 

 

دیدگاه خود را بیان کنید

You must be logged in to post a comment.*