ماشین آلات،ابزار آلات که ورود آنها در خارج از کشور غیر مجاز است

اسامی ماشین آلات ، ابزار آلات و مواد اولیه ای که ورود آنها توسط کارگران و ایرانیان شاغل در خارج از کشور...