واردات از ارمنستان

در سال های اخیر واردات از ارمنستان آنقدرها زیاد نبوده چرا که این کشور روابط تجاری خیلی خوبی را با کشور همسایه...