حمل بار از ایران به کانادا با کشتی

فریت بار چیست؟ قبل از این که بخواهیم از حمل بار از ایران به کانادا با کشتی صحبت کنیم بهتر است کمی از مفهومی...