صادرات به اسپانیا

اسپانیا یکی از بزرگ ترین اقتصادهای دنیاست؛ بهتر است بگوییم چهاردهمین اقتصاد بزرگ و گسترده ی دنیا که در اتحادیه ی اروپا...