ورود کالا به گمرک و تکمیل اظهارنامه واردات

ورود کالا به گمرک و تکمیل اظهارنامه واردات اظهار نامه ی واردات چیست؟ پس از ورود کالا لازم است واردکننده مشخصات محموله...