نقش لجستیک در حمل و نقل و اقتصاد

لجستیک چیست؟ در معنای نظامی از واژه لجستیک برای جابجایی جنگ ‌افزار، مهمات و جیره غذایی در مواقع حرکت از مکان اصلی...