درخواست پیش فاکتور یا پروفرما

  پیش فاکتور یا پروفرما چیست؟ پروفرما همان پیش فاکتور است که در امر واردات سندی مهم تلقی می شود و در...