درخواست اتاق بازرگانی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به این که رسم هر سال است که رئیس‌جمهور، برای دیدار و طرح مشکلات از کارآفرینان...