ترخیص محموله ۱۶هزارتنی برنج وارداتی

علی صالحی رئیس کل دادگستری هرمزگان با حضور در اداره کل بنادر و دریانوردی استان و بندر شهید رجایی بندرعباس، ضمن ارزیابی...