ایمنی خودروهای بزرگ بیشتر است؟

شکی وجود ندارد که ایمنی خودروهای امروزی نسبت به قبل افزایش یافته است. با مرور آمار موسسه بیمه‌­ای ایمنی بزرگراه (IIHS) می­‌توان...