قیمت بنزین ۳ نرخی شد؟

در بسیاری از کشورها قیمت بنزین در چند سال اخیر افزایش یافته است. قیمت بنزین به دلیل عواملی مانند افزایش هزینه‌های تولید نفت، تحریم‌های اقتصادی، تغییرات...