قواعد روش های حمل و نقل

قواعد روش های حمل و نقل   EXW (تحویل کالا در نقطه عزیمت در مبدا) ۱-تحویل و ریسک : تحویل کالا در...