صف تخصیص ارز نیمایی به کمتر از یک ماه رسید

معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به کاهش صف تخصیص ارز نیمایی به کمتر از یک ماه گفت:...