لایحه موافقتنامه بین دولت ایران و دولت افغانستان درخصوص ارتباط بین المللی راه آهن

موافقت نامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص ارتباط بین المللی راه آهن به پیشنهاد وزارت شهرسازی در...