مقررات ورود و خروج افراد و کالا

مقررات ورود و خروج افراد و جابجایی کالا به مناطق استان های لوگانسک و دانتسک اوکراین