جزئیات صادرات و واردات مردادماه

آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی در خصوص آمار ماهانه صادرات و واردات گمرکی کشور نشان می دهد در نخستین ماه سال...