رشد تجارت خارجی در شهریور ۱۴۰۰

سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک اظهار کرد: سرجمع تجارت غیر نفتی کشور در رویه‌های صادرات و واردات در ششمین ماه سال...