ترکیبات شیمیایی که در زندگی روزمره از آنها استفاده می کنیم

آب آب با فرمول H₂O از یک اتم اکسیژن و دو اتم هیدروژن تشکیل شده است که این حلال هفتاد درصد سطح...