رکورد صادرات مصر در سال۲۰۲۱

برآوردهای اولیه وزارت تجارت و صنایع مصر نشان می‌دهد که حجم صادرات این کشور در سال ۲۰۲۱ برای اولین بار از مرز...