مالیات کارت بازرگانی

یکی از شروطی که باید برای تمدید اعتبار مالیات کارت بازرگانی به آن توجه کرد، نداشتن بدهی مالیاتی بازرگان است. پس در کنار...