تجارت ۷.۵ میلیارد دلاری کشور در اسفند ماه

به گزارش ایلنا، سید روح اله لطیفی اظهار داشت: کارنامه تجارت خارجی  کشورمان در آخرین ماه سال گذشته نسبت به بهمن ماه، افزایش ۶۴۱ میلیون دلاری و رشد ۹.۴ درصدی داشته است.

لطیفی در خصوص جزئیات تجارت خارجی کشور در اسفندماه افزود: تجارت خارجی غیرنفتی کشور در اسفند ماه در مقایسه با بهمن ماه، با افزایش ۱۹۳ میلیون دلاری و رشد ۶ درصدی در صادرات و افزایش ۴۴۸میلیون دلاری در واردات و رشد ۱۲ درصدی همراه بوده است.

وی افزود: در بهمن ماه عملکرد تجارت خارجی کشور ۶ میلیارد و ۸۱۷ میلیون دلار بود که سهم صادرات سه میلیارد و۱۳۵میلیون دلار و سهم واردات سه میلیارد و ۶۸۲ میلیون دلار بوده است اما در اسفند ماه، تجارت خارجی کشور بهبود یافته و  به هفت میلیارد و ۴۵۸میلیون دلار رسید که نسبت به بهمن ماه ۶۴۱ میلیون دلار افزایش  را شاهدبودیم.

سخنگوی گمرک در خصوص پنج مقصد صادراتی کالاهای ایرانی در اسفندماه، توضیح داد: چین با دومیلیون و ۶۷ هزار تن به ارزش ۸۵۵ میلیون دلار و رشد ۲۰درصدی در وزن و یک درصدی در ارزش نسبت به بهمن ، عراق با یک میلیون و ۵۶۵هزار تن به ارزش ۵۱۶ میلیون دلار و رشد هشت درصدی در ارزش، امارات با یک میلیون و ۲۹۱هزار تن به ارزش ۴۵۴ میلیون دلار و رشد ۱۱درصدی در وزن و سه درصدی در ارزش، ترکیه با ۴۲۲هزار تن به ارزش ۲۸۱میلیون دلاری و رشد ۱۵۵درصدی در وزن و ۳۵ درصدی در ارزش وافغانستان با ۵۷۱هزارتن به ارزش ۱۹۹میلیون دلار و رشد ۷.۵درصدی ارزش کالا نسبت به بهمن ماه، پنج مقصد اول صادرات کالاهای ایرانی بودند که  جمعا با پنج میلیون و ۹۱۰هزار تن به ارزش دو میلیارد و ۳۰۵میلیون دلار  ۶۴درصد وزن و ۶۹درصد ارزش کل صادرات کشورمان در اسفندماه را  به این پنج کشور اختصاص یافته است.

وی در خصوص کشورهای طرف معامله با کشورمان برای واردات کالا نیز گفت:امارات با ۵۵۱هزارتن کالا به ارزش یک میلیارد و ۱۹۵میلیون دلار و رشد۴۸درصدی در وزن و ۱۳درصدی در ارزش نسبت به بهمن ماه ، چین با ۳۰۱ هزار تن به ارزش ۹۶۵ میلیون دلار و کاهش دو درصدی در وزن و افزایش ۶درصدی در ارزش، ترکیه با ۴۳۶ هزار تن به ارزش ۵۰۶میلیون دلار و افزایش ۲۱ درصدی در وزن و ۱۸درصدی در ارزش ، آلمان با ۹۷هزار تن به ارزش ۱۷۲میلیون دلار  و کاهش ۴۸درصدی در وزن و ۱۸درصدی در ارزش و هند با ۹۹هزار تن کالا به ارزش ۱۳۸میلیون دلار با کاهش ۵۵درصدی در وزن و ۳۱درصدی در ارزش نسبت به بهمن ماه  به ترتیب پنج کشور طرف معامله برای واردات کالا به کشورمان در اسفند ماه بودند که جمعا با یک میلیون و۴۸۴هزار تن به ارزش دو میلیارد و ۹۷۶میلیون دلار،  ۵۶درصد وزن و ۷۲ درصد ارزش کل واردات در اسفند ماه را  به خود  اختصاص داده‌اند.

دیدگاه خود را بیان کنید

You must be logged in to post a comment.*