تحویل کالا به حمل کننده در مبداء ( FCA )

تحویل کالا به حمل کننده در مبداء ( FCA )

 • تحویل و ریسک : تحویل کالا به حمل کننده در مبداء بدین معنی است که فروشنده کالاها را از دو طریق به خریدار تحویل می دهد.
 • الف : هنگامی که مکان مشخص شده در محل فروشنده باشد ، کالاها هنگامی تحویل داده می شوند که بر روی وسایل حمل و نقلی که توسط خریدار تدارک شده اند ، بارگیری شوند.
 • ب : هنگامی که محل تعیین شده مکان دیگری باشد، کالاها زمانی تحویل می شوند که برروی وسایل حمل و نقل فروشنده بارگیری شده باشند، آنها به مکان تعیین شده دیگری برسند و آماده تخلیه از وسایل حمل و نقل آن فروشنده باشند و در اختیار حمل کننده یا شخص دیگری که توسط خریدار تعیین شده است ، قرار می گیرید.
 • نحوه حمل و نقل : بدون در نظر گرفتن روش حمل و نقل انتخابی مورد استفاده قرار گیرد و همچنین ممکن است در جایی استفاده شود که بیش از یک روش حمل و نقل مورد استفاده قرار می گیرد.
 • محل یا نقطه تحویل : یک فروش تحت FCA می توان تنها با ذکر نام محل تحویل، در محل فروشنده یا در مکان های دیگر و بدون مشخص کردن نقطه دقیق تحویل در آن محل تعیین شده، منعقد کرد. یک نقطه دقیق تعیین شده برای تحویل، زمان تحویل کالا و زمان انتقال ریسک به خریدار را روشن می سازد. اگر نقطه دقیق تحویل مشخص نشده باشد ممکن است مشکلاتی را برای خریدار ایجاد نماید. در این مورد فروشنده حق دارد تا نقطه ای را که بهترین نحو با هدف خود متناسب است انتخاب کند : آن نقطه به نقطه تحویل تبدیل می شود .
 • مجوز صادرات / واردات FCA : فروشنده را ملزم می کند که بسته به مورد، کالاها را برای صادرات ترخیص نماید. با این حال فروشنده هیچ گونه تعهدی در مورد بدست آوردن مجوز ترخیص کالاها برای واردات یا ترانزیت و یا انجام هرگونه تشریفات گمرکی در مورد واردات را ندارد.

تعهدات فروشنده

 • تعهدات کلی : فروشنده باید کالا و فاکتور تجاری را مطابق با قرارداد فروش و هرگونه مدرک مطابقت دیگری را که ممکن است طبق قرارداد لازم باشد تهیه نماید.
 • تحویل : فروشنده باید کالاها را در محل ذکر شده به شرکت حمل کننده یا شخص دیگری که توسط خریدار معرفی می شود، تحویل دهد یا کالاهایی را که تحویل داده شده تحصیل نماید.
 • انتقال ریسک ها : فروشنده کلیه ریسک های تلف کالاها یا خسارت به کالا را تا زمانی که کالاها مطابق با مورد ۲ تحویل داده شوند، به استثنا تلف یا خسارت تحت شرایطی که توضیح داده شده است، برعهده دارد.
 • حمل و نقل : فروشنده هیچ تعهدی در قبال خریدار برای عقد قرارداد حمل ندارد. اما فروشنده باید بنا به درخواست خریدار و با ریسک و هزینه وی هرگونه اطلاعات از جمله اطلاعات امنیتی مربوط به حمل و نقل را که خریدار برای ترتیب دادن حمل ونقل به آنها نیاز دارد، در اختیار خریدار قرار دهد. فروشنده باید تا زمان تحویل کلیه الزامات امنیتی مربوط به حمل و نقل را رعایت نماید.
 • بیمه : فروشنده هیچ تعهدی در قبال خریدار برای عقد قرارداد بیمه ندارد. اما فروشنده باید با به درخواست خریدار و با ریسک هزینه وی هرگونه اطلاعات از جمله اطلاعاتی را که خریدار برای اخذ بیمه به آنها نیاز دارد در اختیار خریدار قرار دهد.
 • مدرک تحویل / حمل ونقل : فروشنده باید به هزینه خود مدرک متداول مبنی برتحویل کالا را به خریدار ارائه دهد. فروشنده باید بنا به درخواست خریدار و با ریسک و هزینه وی در دریافت مدرک حمل و نقل به خریدار کمک کند.

 

مجوز صادرات / واردات :

الف- مجوز صادرات : فروشنده باید کلیه تشریفات مجوز صادرات را که مورد درخواست کشور صادر کننده است از جمله : مجوز صادرات ، گواهی امنیتی برای صادرات ، بازرسی پیش از حمل و نقل و …

ب- مجوز واردات : فروشنده باید بنا به درخواست خریدار و با ریسک و هزینه وی در دریافت هرگونه سند و یا اطلاعات مربوط به کلیه تشریفات مجوز ترانزیت / واردات که مورد درخواست کشورهای ترانزیت / واردکننده است از جمله الزامات امنیتی و بازرسی پیش از حمل و نقل به خریدار کمک نماید.

 • بازبینی / بسته بندی / علامتگذاری : فروشنده باید هزینه های آن دسته از عملیات بازبینی را که برای تحویل کالا ضروری هستند را پرداخت کند. فروشنده باید به هزینه خود کالاها را بسته بندی کند مگر این که در تجارت خاص معمول باشد که کالای فروخته شده را بدون بسته بندی حمل کنند، فروشنده باید کالاها را به روشی مناسب برای حمل و نقل آنها بسته بندی و علامتگذاری کند.
 • تخصیص هزینه ها : فروشنده باید هزینه های زیر را بپردازد :

الف- تمام هزینه های مربوط به کالاها تا زمانی که تحویل داده شوند، غیر از هزینه های قابل پرداخت توسط خریدار

ب- هزینه های ارائه مدرک معمول به خریدار مبنی بر تحویل کالا

ج- عوارض ، مالیات و سایر هزینه های مربوط به دریافت گواهی ترخیص صادرات

د- پرداخت کلیه هزینه های مربوط به ارائه کمک در اخذ اسناد و اطلاعات به خریدار

 • اطلاعیه ها : فروشنده باید به خریدار اطلاع کافی دهد که کالاها تحویل داده شده اند یا اینکه حمل کننده یا شخص دیگری که از طرف خریدار تعیین شده است، نتوانسته در مدت زمان مورد توافق کالا را تحویل بگیرد.

تعهدات خریدار

 • تعهدات کلی : خریدار باید قیمت کالاها را طبق آنچه در قرارداد فروش مقرر شده است، پرداخت کند. هرسندی باید توسط خریدار ارائه شود ممکن است طبق توافق بصورت کاغذی یا الکترونیکی باشد یا در صورت عدم وجود چنین توافقی مطابق با عرف و عادت باشد.
 • تحویل : خریدار باید هنگامی که کالاها تحویل می شوند ، آنهار را تحویل بگیرند.
 • انتقال ریسک ها : خریدار از زمان تحویل کالاها کلیه ریسک های تلف یا آسیب دیدن کالا را برعهده دارد. در صورتی که خریدار یک حمل کننده یا شخص دیگری را معرفی نکند اطلاع ندهد یا حمل کننده یا شخصی که از طرف خریدار تعیین شده است ، نتواند کالاها را در اختیار خود بگیرد. بنابراین خریدار تمام ریسک های تلف یا آسیب دیدن کالا را مشخص می شوند :
 • ازتاریخ مورد توافق یا در صورت فقدان چنین تاریخ مورد توافقی
 • از زمان انتخاب شده توسط خریدار یا در صورتی که چنین زمانی اعلام شده باشد.
 • از پایان هر دوره مورد توافق برای تحویل مشروط بر این که کالاها بطور واضح تحت عنوان کالاهای قراردادی مشخص شده باشند.
 • حمل و نقل : خریدار باید به هزینه خود در مورد حمل کالا از محل تعیین شده برای تحویل قرارداد ببندد یا ترتیبات حمل کالاها از آنجا را فراهم آورد مگر اینکه قرارداد حمل توسط فروشنده منعقد شده باشد.
 • بیمه : خریدار هیچ تعهدی نسبت به فروشنده برای عقد قرارداد بیمه ندارد.
 • سند تحویل / حمل و نقل : خریدار باید شواهد و مدارکی که نشان می دهد کالاها تحویل شده اند را بپذیرد. درصورتی که طرفین توافق کرده باشند خریدار باید به حمل کننده دستور دهد تا به هزینه و ریسک خریدار یک سند حمل و نقل را برای فروشنده صادر کند که نشان دهد کالاها بارگیری شده اند.
 • مجوز صادرات / واردات :

الف- مجوز صادرات : خریدار باید به درخواست فروشنده و باریسک و هزینه وی در کسب هرگونه سند و یا اطلاعات مربوط به کلیه تشریفات مجوز صادرات که مورد درخواست کشورهای صادرکننده است از جمله الزامات امنیتی و بازرسی پیش از حمل و نقل به فروشنده کمک نماید.

ب-مجوز واردات (مجوز ترخیص کالاهای وارداتی) : خریدار باید کلیه تشریفات مورد نیاز کشور ترانزیت یا واردکننده از جمله مجوز واردات و هرگونه مجوز لازم برای ترانزیت ، گواهی امنیتی برای واردات ، بازرسی پیش از حمل و نقل و …

 • بازبینی / بسته بندی / علامتگذاری : خریدار هیچ تعهدی نسبت به فروشنده ندارد.
 • تخصیص هزینه ها :

الف- تمام هزینه های مربوط به کالاها از زمانی که کالاها تحویل می شوند بجز هزینه هایی که از سوی فروشنده قابل پرداخت هستند.

ب- کلیه هزینه های مربوط به ارائه کمک جهت اخذ مدارک و اطلاعات را به خریدار بازپرداخت نماید.

ج- کلیه عوارض، مالیات ها و سایر هزینه ها، همچنین هزینه های مربوط به ترانزیت یا ترخیص کالاهای وارداتی را بپردازد و هرگونه هزینه اضافی تحمیل شده .

 • اطلاعیه ها :

الف – نام حمل کننده یا شخص دیگری که برای حمل کالا تعیین شده در مدت زمان کافی تا فروشنده بتواند کالاها را تحویل دهد.

ب- زمان انتخاب شده در دوره مورد توافق برای تحویل کالاها هنگامی که حمل کننده یا شخص تعیین شده کالاها را دریافت خواهد کرد.

ج- روش حمل و نقلی که باید توسط شرکت حمل کننده یا شخص تعین شده مورد استفاده قرار گیرد که شامل هرنوع الزامات امنیتی مربوط به حمل و نقل نیز می شود.

د- نقطه تحویل کالا به گیرنده در محل تعیین شده.

دیدگاه خود را بیان کنید

You must be logged in to post a comment.*