چارت سازمانی بازرگانی محورنشان

مجتبی حبیبی
نائب رییس هیئت مدیره
مسعود رمضانی
رییس هیئت مدیره
ابوالفضل جلیلی
دفتردار و تحصیلدار
محسن حبیبی
مدیرعامل
زهرا سامع
مدیر داخلی