صادرات به عراق

صادرات میوه به عراق پس از سرنگونی حکومت صدام حسین تاکنون، کشور عراق یکی از مهم ترین شرکای تجاری ایران بوده است. طبق...