صادرات ریالی،خروج سرمایه یا راهی برای عبور از دوره گذار؟

رییس اتاق بازرگانی ایران و چین اظهار داشت: صادارات ریالی هیچ مزایایی برای کشور ندارد. در صورتی که ارز خارجی به چرخه...