برچسب: بازرگانی

قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 6/7/1384 مجلس شورای اسلامی
اتاق بازرگانی

این مرکز تجاری توسط تقاضای تجار و به پیشنهاد وزارت اقتصاد کشور تاسیس شد، تا بتواند منافع بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن...