برچسب: بازرگان

قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 6/7/1384 مجلس شورای اسلامی
اتاق بازرگانی

این مرکز تجاری توسط تقاضای تجار و به پیشنهاد وزارت اقتصاد کشور تاسیس شد، تا بتواند منافع بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن...

صادرات خودرو
تجارت خارجی

تجارت به شکل بین المللی یا خارجی، تمامی فعالیت های بازرگانی را در بر می گیرد. در تجارت خارجی بازرگانان می توانند در کوتاه...