سود پایین بانکی تقاضا برای ارز

بهاالدین حسینی هاشمی کارشناس بانکی و اقتصادی با اشاره به اینکه چند عامل باعث افزایش نرخ دلار شده است در این زمینه...