تحویل کالا به حمل کننده در مبداء ( FCA )

تحویل کالا به حمل کننده در مبداء ( FCA ) تحویل و ریسک : تحویل کالا به حمل کننده در مبداء بدین...