کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی با ادامه تخصیص ارز ترجیحی

محسن امینی، کارشناس اقتصادی گفت: در حال حاضر اصلاح ارز ۴۲۰۰ و مشکلاتی که برای کشور ایجاد کرده از مهمترین موضوعات اقتصاد...