برچسب: رویه گمرکی

لایحه موافقتنامه بین دولت ایران و دولت افغانستان درخصوص ارتباط بین المللی راه آهن
رویه های گمرکی

کالاهای گمرکی کالای وارده به قلمرو گمرکی را می توان برای یکی از منظورهای زیر اظهار کرد : الف-ورود قطعی ب-ورود موقت...