قیمت زعفران در عراق

ایران به عنوان یک تولید کننده ی بزرگ زعفران، حرف اول را در جهان می زند. البته با توجه به موقعیت ایران...