جزء ۲۰ کشور اول واردکننده بذر در دنیا هستیم

بذور مختلف کشاورزی از جمله محصولاتی است که بخشی در داخل تولید و بخشی دیگر از کشورهای صاحب صنعت بذور وارد می شود....