واردات کالا

واردات کالا در خصوص نحوه تسویه حساب با فروشنده خارجی، از روش های معمول و البته غیر معمول انتقال ارز استفاده می...