معامله خودروهای گذرموقت

معامله خودروهای گذرموقت غیرقانونی است سرهنگ زارع (معاون فنی مهندسی پلیس راهور) درباره تکلیف وضعیت خودروهای گذرموقت بعد از پایان اعتبار مجوز...