کارت بازرگانی

کارت بازرگانی، مقدمه ی واردات و صادرات اخذ کارت بازرگانی نقطه ی آغازین بسیاری از فعالیت های تجاری است  و بر اساس قوانین...