کالای تجاری چیست؟

کالای تجاری چیست؟ کالاهایی که به تشخیص گمرک ایران برای فروش وارد یا صادر می شوند، اعم از اینکه به همان شکل...