شرایط، اسناد و مدارک مورد نیاز صادرات

داشتن کارت بازرگانی : کارتهای بازرگانی یک ساله می باشند که پس از انقضا با ارائه مدارک لازم اعتبار کارت بازرگانی برای...