مفاهیم و اصطلاحات گمرکی

اظهار کالا : بیانیه ای کتبی یا شفاهی است که براساس این قانون اظهارکننده، رویه گمرکی مورد نظر خود را درباره کالا...