واردات واکسن کرونا چگونه است؟

چرا هیچ شرکت خصوصی حتی اتاق بازرگانی، هنوز نتوانسته مجوز واردات واکسن دریافت کند؟ تعداد زیادی از شرکت‌ها مجوز گرفته‌اند؛ هر چند...