خودروهای گذر موقتی که ماندنی شدند!

چرا خودروهای گذر موقت، ماندگار می شوند؟ مسیح فرزانه کارشناس صنعت خودرو در خصوص تردد این مدل خودروها در داخل کشور و نحوه...