تاریخچه جهت رانندگی در جهان

جهت رانندگی در دنیا ریشه عمیقی در تاریخ دارد و نیازمند نگارش یک کتاب جامع است. اما به طور خلاصه، حدس محققان...